Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Ανατροπές στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ)


Tα πάνω- κάτω έρχονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ) µε την επικείµενη αναθεώρηση της σχετικής λίστας (την οποία δημοσιεύουν ολόκληρη σήµερα «ΤΑ ΝΕΑ») και την έξοδο από αυτή περίπου 250.000 ασφαλισµένων. Σηµειώνεται ότι σήµερα σε σύνολο δύο εκατ. εργαζοµένων, οι 700.000 εργαζόµενοι – ασφαλισµένοι στο IKA σε 580 οµάδες ειδικοτήτων ανήκουν στα BAE. Τονίζεται ότι όσα επαγγέλματα αποχαρακτηριστούν θα έχουν µείωση µισθών από 50 έως 250 ευρώ τον µήνα, θα επιβαρυνθούν µε 5 έτη εργασίας προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν και θα έχουν µείωση στις συντάξεις τους έως 20%. Η σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει εντός των προσεχών ηµερών.
Στο επικαιροποιημένο μνηµόνιο προβλέπεται µε σαφήνεια πως η λίστα των εν λόγω επαγγελµάτων θα καλύπτει µέχρι και το 10% του εργατικού δυναµικού. Αυτό σηµαίνει ότι 250.000 εργαζόµενοι θα βρεθούν αντιµέτωποι µε ανατροπές τόσο στα µισθολογικά όσο και στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, µε δεδοµένη και την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου, ο οποίος καθιστά απαγορευτική την έξοδο στη σύνταξη πριν από τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Σταδιακά τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται, ώστε το 2015 ή το 2016 η συνταξιοδότηση να γίνεται µε 35ετία στο 60ό έτοςτης ηλικίας (ή στο 58ο έτος µε µειωµένη). Η νέα λίστα µε βάση τον τελευταίο ασφαλιστικό νόµο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011. Σε όσα επαγγέλµατα εξαιρεθούν από τη λίστα µε τα βαρέα και ανθυγιεινά θα επέλθει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά µία πενταετία. ∆εν θα θιγούν όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015. Όπως προβλέπεται στον νόµο Λοβέρδου (Ν. 3863/2010), ο πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων καταρτίζεται για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης µε απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πρέπει να τονιστεί ότι το 2008 η επιστηµονική επιτροπή που είχε συσταθεί συνέταξε πόρισµα που έβγαζε «εκτός λίστας» το 57,7% των ειδικοτήτων και κατέταξε άλλες 29 ειδικότητες (ποσοστό 40,8%) σε 4 κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό επικινδυνότητας – βαρύτητας (αφήνοντας στην κυβέρνηση την ευθύνη να καθορίσει τα ανάλογα συνταξιοδοτικά µπόνους, τα οποία θα είναι ισχυρότερα µόνο για όσους κατατάσσονται στην τέταρτη κατηγορία): στο πόρισµα αναφερόταν χαρακτη
Όσα επαγγέλµατα αποχαρακτηριστούν θα έχουν µείωση µισθών από 50 έως 250 ευρώ.
Tο πόρισµα πρότεινε και την ανά πενταετία αναθεώρηση της λίστας «έτσι ώστε να αποφευχθούν νέες κοινωνικές αδικίες». H επιτροπή θεωρούσε «στρέβλωση» το γεγονός ότι «η Eλλάδα του 21ου αιώνα κατέληξε να είναι η µόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία από το σύνολο 2 εκατ. εργαζοµένων, οι 700.000 εργαζόµενοι – ασφαλισµένοι στο IKA σε 580 οµάδες ειδικοτήτων ανήκουν στα BAE». Το πόρισµα διαπίστωνε ακόµη ότι: «O θεσµός των BAE µετατρέπεται σε αντισταθµιστική παροχή για την έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε συγκεκριµένους χώρους όπου η εργασία ήταν πράγµατι βαριά και ανθυγιεινή». «H έλλειψη κριτηρίων και σταθερών µηχανισµών µετέτρεψε την ένταξη στα BAE σε πολιτική παροχή. H πρόωρη πλήρης συνταξιοδότηση ήταν έτσι ένας συνδικαλιστικός στόχος εύκολα επιτεύξιµος».
Μεταξύ των ειδικοτήτων που προτείνεται να εξέλθουν από τη λίστα, µε βάση την πρόταση της επιτροπής των εµπειρογνωµόνων το 2008, είναι όσοι απασχολούνται στην παραγωγή φαρµάκων, καλλυντικών, αρωµάτων, κτηνιατρικών φαρµάκων, θαλαµηπόλοι ευαγών ιδρυµάτων, κτίστες βιοµηχανικών κλιβάνων, εργατοτεχνίτες πλύσης και λεύκανσης, σιδερώτριες και διαλογείς ιµατισµού και εργαζόµενοι εκτός χώρων σφαγείων. Επίσης, οι υπάλληλοι γραφείων βιοµηχανιών, µεταλλείων, εταιρειών πετρελαιοειδών, τεχνικοί και εκφωνητές ραδιοφώνου, καµαριέρες ξενοδοχείων, σερβιτόροι, ζαχαροπλάστες και αρτεργάτες, ταµίες στα σούπερ µάρκετ, σταθµάρχες και ελεγκτές αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, χειριστές µηχανών προβολής κινηµατογράφου, κουρείς, κοµµωτές, υποδηµατεργάτες, πωλητές χονδρικής της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, συνοδοί κλιναµαξών του OΣΕ και φορτοεκφορτωτές κιβωτίων και βαρελιών ζυθοποιίας.
O νέος κατάλογος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων θα εµπλουτιστεί και µε νέα επαγγέλµατα και εργασίες. Για παράδειγµα, οι µηχανοδηγοί των ΗΣΑΠ υπάγονται στον θεσµό, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους µηχανοδηγούς του Μετρό. Μεταξύ των κλάδων που διεκδικούν την ένταξή τους στη νέα αναθεωρηµένη λίστα των ΒΑΕ είναι οι εξής: µηχανοδηγοί Μετρό και εργαζόµενοι στους υπόγειους χώρους του, χειριστές αξονικών και µαγνητικών τοµογράφων, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, τραυµατιοφορείς, νοσοκόµοι, εργαζόµενοι στα δηµόσια νοσηλευτήρια µε µόνιµη σχέση εργασίας, πυρηνικοί ιατροί, ηλεκτροσυγκολλητές, σφυροκοπανιστές, χύτες, αµµοβολιστές και ψυκτικοί µόνιµοι στο Ναυτικό, οδηγοί πυροσβεστικών οχηµάτων/ οχηµάτων της ΕΜΑΚ, πυροφύλακες, χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων σε γερανογέφυρες, εργαζόµενοι στα υπόγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εργαζόµενοι στα εναέρια δίκτυα (ΤΑΠ-OΤΕ), οδηγοί βαρέων οχηµάτων (που καλύπτονται από το ΤΑΠ-OΤΕ), εργάτες πυρόσβεσης και διάσωσης, εργαζόµενοι στους βιολογικούς καθαρισµούς, καθαρίστριες µε τετράωρη απασχόληση σε έναν ή περισσότερους εργοδότες (οι πλήρους απασχόλησης είναι ήδη στα ΒΑΕ), εργαζόµενοι σε υποσταθµούς της ∆ΕΗ µε υψηλά ηλεκτροµαγνητικά πεδία, εργαζόµενοι στην επίβλεψη φρεατίων και βόθρων, γκρουµ στα ξενοδοχεία, νυχτοθυρωροί, εργαζόµενοι στα ναυπηγεία σε εργασίες ξηράς (όσοι απασχολούνται στα πλοία είναι ήδη στα ΒΑΕ), ακονιστές και τροχιστές µετάλλων, χειριστές παραγωγής στο φυσικό αέριο, εργαζόµενοι στα αντλιοστάσια λυµάτων της ΕΥ∆ΑΠ και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης, εργαζόµενοι στη συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ, εργαζόµενοι στα κέντρα βιολογικών καθαρισµών της ΕΥ∆ΑΠ, εργαζόµενοι στους βιολογικούς καθαρισµούς αστικών λυµάτων (∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης), πυροσβέστες και οδηγοί πυροσβεστικών οχηµάτων στο εθνικό σύστηµα φυσικού αερίου, βαφείς δι’ αεροψεκασµού, εναερίτες διανοµής στη ∆ΕΗ (οι εναερίτες παραγωγής και µεταφοράς είναι ήδη στα ΒΑΕ) κ.ά.

Τα υπόλοιπα επαγγέλµατα της κατηγορίας των βαρέων και ανθυγιεινών
Από 1/1/64 


«Θερµαστές – αρχιθερµαστές στερεών καυσίµων ξηράς»

Από 28/3/66 


«Θερµαστές ή αρχιθερµαστές στερεών καυσίµων»

Από 1/1/64 


«Ματσακονιστές»

Από 1/1/64 


«Λεβητοκαθαριστές»

Από 1/1/64 


«Υφαλοχρωµατιστές»

Από 1/1/64 


«Αλλιεργάτες»

Από 28/3/66 


«Αλλιεργάτες, ως και εργατικά στελέχη, εφόσον προέρχονταιεκ της τάξεως αυτών» Από 1/1/64 
«Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)»


Από 1/1/64 


«Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών µηχανηµάτων»

Από 1/1/64 


«Απασχολούµενοι σε ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίαςκατωτέρας των 4 βαθµών Κελσίου (παγοποιεία)»

Από 28/3/66 


«Απασχολούµενοι σε ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίαςκατωτέρας των 4 βαθµών Κελσίου»

Από 28/3/66 


«Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών και βιοχηµικών εργαστηρίων)»

Από 1/9/84 


«Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών και βιοχηµικών εργαστηρίων). Εργοδηγοί χηµικοί»

Από 1/5/86 


«Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών και βιοχηµικών εργαστηρίων). Εργοδηγοί χηµικοί. Oινολόγοι (πλην των απασχολουµένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια)»

Από 28/3/66 


«Νυκτοφύλακες»

Από 28/3/66 


«Θερµοδόµοι»

Από 28/3/66 


«Λιθοξόοι»

Από 28/3/66 


«∆ύτες»

Από 28/3/66 


«Ραδιοτηλεγραφητές – τηλετυπιστές»

Από 1/9/84 


«Ραδιοτηλεγραφητές – τηλετυπιστές – χειριστές µηχανογραφικών µηχανηµάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών»

Από 28/3/66 


«Εργάτες και φύλακες φορτηγίδων»

Από 28/3/66 


«Αµαξοκαρραγωγείς»

Από 28/3/66 


«Μακαρονοτεχνίτες (πλην του προσωπικού συσκευασίας)»

Από 28/3/66 


«Μουσικοί πνευστών οργάνων και νυκτερινών κέντρων»

Από 1/4/85 


«Μουσικοί πνευστών οργάνων, µουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων» Από 28/3/66 
«Κατασκευαστέςµωσαϊκών πλακών και πλακών Μάλτας»


Από 28/3/66 


«Κατασκευαστές αµιαντοτσιµεντοσωλήνων και τσιµεντολίθων»

Από 28/3/66 


«Εργάτες άρσεως βαρών (µανουβραδόροι)

Από 28/3/66 


«Εργάτες κατεργασίας κρυστάλλων»

Από 28/3/66 


«Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών»

Από 28/3/66 


«Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων»

Από 28/3/66 


«Σερβιτόροι»

Από 28/3/66 


«Αρβυλεργάτες»

Από 28/3/66 


«Μάγειροι και προσωπικό κουζίνας»

Από 28/3/66 


«Μηχανικοί, συντηρητέςβιοµηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών»

Από 6/9/66 


«Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι πρακτικοί µηχανικοί, συντηρητές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών»

Από 1/10/79 


«Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι πρακτικοί µηχανικοί, συντηρητές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες µηχανές µε ιπποδύναµη άνω των 40 ίππων»

Από 28/3/66 


«Συντηρητές – επισκευαστές ακτινολογικών µηχανηµάτων»

Από 28/3/66 


«Κουρείς – κοµµωτές»

Από 28/3/66 


«Καθαριστές των διπυθµένων και των δεξαµενών των πλοίων»

Από 28/3/66 


«Αποκλειστικώς απασχολούµενοι διά µηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)»

Από 28/3/66 


«Σηµειωτές κύτους πλοίων»

Από 28/3/66 


«Αδειούχοι, πτυχιούχοι θερµαστές στερεών και υγρών καυσίµων»

Από 28/3/66 


«Απασχολούµενοι στοµηχανουργείο, αποθήκες, τµήµα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντηρήσης, στο εργοστάσιο της ∆ραπετσώνας της ΑΕΕ Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων»

Από 6/3/69 


«Εργατοτεχνίτες ύδρευσης πλοίων»

Από 6/3/69 


«Υποδηµατεργάτες»

Από 21/11/69 


«Αρτεργάτες – σιµιτεργάτες (ζυµωτές, πλάστες, κλιβανείς,κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)»

Από 1/7/77 


«Oδηγοί λεωφορείων OΑΣΘ»

Από 1/7/77 


«Καθαρίστριεςεκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης – Μέσης – Στοιχειώδους Εκπαίδευσης)» Από 1/10/77 
«Καθαρίστριες νεκροτοµείων και στρατιωτικών σχολών (Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων, Ναυτικού, ∆οκίµων κ.λπ.)»


Από 1/10/79 


«Καθαριστές – καθαρίστριες α) πλήρους απασχόλησης: των σταθµών και οχηµάτων ΗΣΑΠ – OΣΕ – υπεραστικών λεωφορείων, γηροκοµείων – οίκων ευγηρίας, ασύλων ανιάτων, β) άνευ χρονικού περιορισµού ηµερήσιας απασχολήσεως: των εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης – Μέσης – Στοιχειώδους Εκπαίδευσης), ακαδηµιών, ανωτέρων δηµοσίων σχολών, ΚΑΤΕ, δηµοσίων βιβλιοθηκών, σχολών µαθητείας και ταχυρρύθµου εκπαιδεύσεως του OΑΕ∆, δηµοσίων τεχνικών σχολών (Ανωτέρων – Μέσων – Κατωτέρων), στρατιωτικών σχολών (Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων, Ναυτικού, ∆οκίµων κ.λπ.), νεκροτοµείων»

Από 1/4/85 


«Καθαριστές – καθαρίστριες α) Με πλήρη απασχόληση β) Ανευ χρονικού περιορισµού ηµερήσιας απασχόλησης: των εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης – Μέσης – Στοιχειώδους Εκπαίδευσης), ακαδηµιών, ανωτέρων δηµοσίων σχολών, ΚΑΤΕ, δηµοσίων βιβλιοθηκών, σχολών µαθητείας και ταχύρρυθµης εκπαίδευσης του OΑΕ∆, δηµοσίων τεχνικών σχολών (Ανωτέρων – Μέσων – Κατωτέρων), στρατιωτικών σχολών (Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων, Ναυτικού, ∆οκίµων κ.λπ.), νεκροτοµείων»

Από 1/10/77 


Ψηστιέρηδες – λαντζέρηδες (απασχολούµενοι σε εστιατόρια και λοιπές επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών κ.λπ.)»

Από 1/10/77 


«Συντάκτες ηµερησίων επαρχιακών εφηµερίδων»

Από 1/10/77 


«∆ασεργάτες (απασχολούµενοι σε εργασίες υλοτόµησης, µετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων)»

Από 1/10/77 


«Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι αποκλειστικά σε συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και OΑΣΘ, καθώς και οι αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόµενοι και εργαζόµενοι µέσα στους χώρους αυτούς»

Από 1/10/79 


«Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούµενο µόνο στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και OΑΣΘ, καθώς και οι αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόµενοι και εργαζόµενοι µέσα στους χώρους αυτούς»

Από 1/6/78 


«Μισθωτοί οδηγοί τωναστικών και υπεραστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης όλης της χώρας»

Από 1/5/78 


«Υδραυλικοί απασχολούµενοι αποκλειστικά µε την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών – υγιεινής και θέρµανσης των οικοδοµών»

Από 1/5/78 


«Ξυλουργοί οικοδοµών»

Από 1/5/78 


«Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούµενοιστις οικοδοµές»

Από 1/10/79 


«Βαρελοποιοί, απασχολούµενοι στην κατασκευή καιεπισκευή βαρελιών»

Από 1/11/79 


«Νεκροποµποί – εργάτες καθαριότητος νεκροταφείων»

Από 1/10/79 


«Ρητινοσυλλέκτες»

Από 1/10/79 


«Μεταφορείς µε χρήση χειράµαξας (ασφαλιζόµενοι στο ΙΚΑ διά µέσου ασφαλιστικών συνεταιρισµών)»

Από 1/2/84 


«Oι απασχολούµενοι στην κατασκευή εκµαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων» Από 1/4/84 
«∆ιαµορφωτές σωλήνων (σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ.»


Από 1/4/84 


«Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης οδών»

Από 1/9/84 


«Εργατοτεχνίτες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης σωληνωτών ικριωµάτων»

Από 1/10/84 


«Εργάτες – πωλητές ακατέργαστου σιδήρου»

Από 1/1/85 


«Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτηµάτων»

Από 1/4/85 


Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουµένων των απασχολουµένων: α) στα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β) στη συναρµολόγηση εµπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών»

Από 1/4/85 


«Χειριστές µηχανών προβολής κινηµατογραφικών ταινιών» Από 1/6/85 «Θαλαµηπόλοι ευαγών ιδρυµάτων»

Από 1/6/85 


«Ράπτριες απασχολούµενες εντός του κτιριακού συγκροτήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί τωνοδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων (Καλλιθέα)»

Από 1/5/86 


«Εργάτες απασχολούµενοι σε φορτοεκφορτώσεις ξυλείας, σιδήρου, τσιµέντου και λοιπών οικοδοµικών υλικών στις αποθήκες ξυλείας και στις µάντρες δοµικών υλικών»

Από 1/5/86 


«Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασµού»

Από 1/8/86 


«Συνοδοί (περιποιητές) κλιναµαξών και κλινοθεσίων των σιδηροδροµικών συρµών» Από 1/12/86 
«Συντηρητές κεραιών στρατιωτικών µονάδων και µόνο για τον χρόνο της αποκλειστικής απασχόλησης στο αντικείµενο τούτο»


Από 1/12/86 


«Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων και συγκροτήµατος λεβητοστασίων»

Από 1/12/86 


«Oι απασχολούµενοι µόνο σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναερίων και υπογείων δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. Γοµωτές – πυροδότες»

Από 1/12/86 


«Φύλακες – οδηγοίορεινών καταφυγίων ευρισκοµένων σε υψόµετρο άνω των 1.700 µέτρων και σε διαρκή ετοιµότητα»

O ΘΕΣΜOΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ
Εκατοντάδες Επαγγέλµατα στην Ελλάδα διεκδικούν την ένταξή τους στη λίστα, όταν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η µάχη των συνδικάτων επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επαγγελµατικού περιβάλλοντος. Τα εργατικά συνδικάτα στις άλλες χώρες έχουν κάνει «σηµαία» την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και όχι το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας. Βεβαίως, στην Ελλάδα έχουµε µόνον 50 γιατρούς εργασίας, αντί για 900 που απαιτούνται. Χαρακτηριστικά µπορεί να αναφερθεί ότι στην Ιταλία τα αντίστοιχα επαγγέλµατα είναι εννέα και χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα», ώστε να µη γίνεται ο συνειρµός ότι κάποια εργασία βλάπτει την υγεία. Στη Γερµανία δεν υπάρχει επάγγελµα που να χαρακτηρίζεται «βαρύ και ανθυγιεινό» και µόνον οι ανθρακωρύχοι µπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 60 ετών. Επίσης στην Κύπρο, τη Σουηδία, τη Βρετανία, τη ∆ανία και το Βέλγιο δεν υπάρχει επάγγελµα που να αναγνωρίζεται ως «βαρύ και ανθυγιεινό».
πηγή: alphafm

Δεν υπάρχουν σχόλια: