Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-(Απόστολος Ευθημιάδης)


Κατά την περίοδο 13 Απριλίου έως 19 Απριλίου 2020 η κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου μεταξύ των διαφόρων πηγών δίδεται στο διάγραμμα ποῦ ἀκολουθεῖ. Δηλαδή η συμμετοχή τοῦ λιγνίτη έπεσε για πρώτη φορά στο 3% δηλαδή τείνει να μηδενιστῇ τώρα ἀντί τοῦ ἔτους 2028 ὄπως ἐχει διακηρύξει η κυβέρνησις με ἀποτέλεσμα να ἀπαξιώνεται ταχύτητα ἀπό την ἐγκατάληψιν τεχνικῶς καὶ λειτουργικῶς το ἐθνικό κεφάλαιο καὶ η ἐτοιμότητα ἀνακάμψεως τῶν λιγνιτικῶν μονάδων καὶ ὑποδομῶν τῆς χώρας.

 


Ἀπό την ἄλλη πλευρά το φυσικό αέριο και οι εισαγωγές ρεύματος έφθασαν στο 37% και 21% αντιστοίχως. Ἐπίσης οι μἈΠΕΣ (μεταβλητές ἈΠΕ Συστήματος ἤγουν Αἰολικά, φωτοβολταϊκά) κάλυψαν το 33% τῆς ζητήσεως ηλεκτρικοῦ φορτίου. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν το γεγονός το τίμημα μίας κιλοβατώρας ἀπό μἈΠΕΣ εἴναι πρωτίστως κεφαλαιουχικό καὶ ἐλάχιστα λειτουργικό, καὶ η Ἐλληνική προστιθέμενη ἀξία τῶν μἈΠΕΣ εἶναι κάτω τοῦ 50% ἀπό ὁ ἐξοπλισμός αὐτῶν εἶναι εἰσαγόμενος, διαπιστώνεται ὄτι οἱ εἰσαγόμενες πηγές ἔφθασαν στα 37%+21%+16% = 74%.
Σήμερον ὅμως ἐπειδή το τίμημα ἐξαγορᾶς δικαιώματος ἐκπομπῆς ἐνός τόνου CO2 κυμαίνεται περί τα 20 €/tn ἤ και χαμηλότερα, τότε το τίμημα τῆς λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς εἴναι ἀνταγωνιστικότερο τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ἐπομένως ἀντί να λειτουργοῦν τουλάχιστον περί τα 2000 MW λινγιτικῶν μονάδων, λειτουργοῦν μόλις 300 ἔως 400 MW, ζημιώνοντας δραματικά την ἐθνική οἰκονομία.κατά τουλάχιστον 1,5 δισ. εὐρώ ἐτησίως σε εἰσαγωγές ἐνέργειας και ἀποσβέσεις εἰσαγόμενου ἐξοπλισμοῦ ἈΠΕ δια την ἠλεκτροπαραγωγή.

Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 22.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι σημερινοί εργαζόμενοι εις τους λιγντικούς σταθμούς της ΔΕΗ εἴναι τῆς τάξεως τῶν 3000 έως 4000 ἐνῶ παράλληλα ὑπάρχουν ἄλλες 18.000 ἔως 20.000 θέσεις ἐργασίας εἰς τον ἰδιωτικό τομέα δια την ὑποστήριξιν τῆς λιγνιτικῆς ηλεκτροπαραγωγής. Με την καθήλωσιν τῆς λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς οἱ θέσεις ἐργασίας αὐτές ὀδηγοῦνται προς ἀφανισμό χωρίς να διαφαίνεται δυνατότητα ὑποκαταστάσεως αὐτῶν σε μία περίοδο γενικῆς ὑφέσεως.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Σε μία περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσεως λόγω της επιδημίας Κορωνοϊού, με ὀρίζοντα τουλάχιστον τριετίας, η εξυπηρέτηση αυτού του δανεισμού για τις ἐτήσιες εισαγωγές ενέργειας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι λίαν δυσχερής, ενώπιον των αναγκών χρηματοδοτήσεως των χειμαζομένων πολιτών και την κάλυψη των εισαγωγών ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές, ιατρικό εξοπλισμό, φαρμακευτικά σκευάσματα, κλπ). Το γεγονός αὐτό σε συνδυασμό με την ταχείαν ἀπαξίωσιν τῆς λιγνιτικῆς ὑποδομῆς, ὀδηγεῖ σε αὐξημένο κίνδυνο ἀδυναμίας πλήρους ἐφοδιασμοῦ τῆς χώρας σε ἠλεκτρική ἐνέργεια με ἀνυπολόγιστες συνέπειες στην ζωή καί την ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ την οἰκονομία τῆς χώρας. Ἀπαιτεῖται συνεπῶς :

ἈΜΕΣΗ ἈΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚῌΣ ἈΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ καὶ διατήρησις τῆς ὑφιστάμενης λιγνιτικῆς ὑπογομῆς κατά τουλάχιστον μία πενταετία με παράλληλη ἀνάπτυξη τεχνολογιῶν ἀπομακρύνσεως τοῦ CO2 ἀπό τα καυσαέρια τῶν θερμικῶν σταθμῶν!!!

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΝΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-Απ.Ευθημιαδης | Ο Άτακτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: