Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Το ναυάγιο, η ρύπανση, τα αιολικά στα νησιά μας, οι διασυνδέσεις, η οικονομική ζημιά για όλους μας.

 140 ευρώ θα κοστίζει η αιολική μεγαβατώρα στην Πάρο, έναντι 70 ευρώ η μεγαβατωρα απο μαζούτ σήμερα . Εξωφρενική η απάτη.


Απόστολος Ευθυμιάδης

Μετά ἀπό ἀναλυτικότερη μελέτη τῆς περιπτώσεως Πάρου διαπίστωσα τα ἐξῆς:
α) Εἰς το "10-ἐτές πρόγραμμα ἀνάπτυξης του συστήματος μεταφοράς" τοῦ ἈΔΜΗΕ του 2014 ἀναφέρει ἀναλυτικά δεδομένα για το ἔργο τῆς συνδέσεως τῶν Κυκλάδων με τό Ἠπειρωτικό σύστημα.

http://www.admie.gr/.../DPA_2015-2024_Prokatarktiko...

Η σκοπιμότητα του ἔργου τῆς διασυνδέσεως αὐτῆς παρουσιάζεται στην σελίδα 63 του τεύχους εἰς την ὀποία ἀναφέρεται το ἐξῆς:

" Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση των νησιών Σύρου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου με το ΕΣΜΗΕ και την ενίσχυση της διασύνδεσης του συγκροτήματος Άνδρου - Τήνου 20 και έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας».

Το έργο αποσκοπεί αφ’ ενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεόμενων νησιών και αφ’ ετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με Φ.Α.) ".

Ἀμέσως ὄμως μετά στην σελίδα 118 ὁ ἈΔΜΗΕ ὀμολογεῖ ὅτι :

" Τα νησιά των Κυκλάδων διαθέτουν σημαντικό αιολικό δυναμικό, του οποίου ο βαθμός αξιοποίησης περιορίζεται λόγω των μικρών δυνατοτήτων διείσδυσης στα αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η προβλεπόμενη διασύνδεση των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος,
Πάρος, Σύρος) με το Ηπειρωτικό Σύστημα ,( έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.3.9, σελ. 60 ) , προβλέπεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικής ισχύος από Α/Π ( Αιολικά Πάρκα )στις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες,
της τάξεως των 200 έως 250 MW".

Δηλαδή ο ἈΔΜΗΕ ὀμολογεῖ εὐθέως ὅτι τελικώς οι διασυνδέσεις τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου δὲν γὶνονται για την "μείωση τοῦ κόστους παραγωγής" ἀλλά ἔχουν ἔνα και μόνο ἔνα σκοπό : την ἐγκατάστασιν αἰολικῶν πάρκων (Ἀ/Π) ἐκατοντάδων MW!!!

Ἐδῶ διερωτάται κανείς ποιος μηχανικός τῆς ἈΔΜΗΕ ὑπογράφει τέτοιου εἴδους ἀνακριβεῖς και ἐσφαλμένες μελέτες, ἀφοῦ εἶναι τεχνικώς και πρακτικώς ἀδύνατον να ἐπιτευχθῇ ἰσορροπία τοῦ συστήματος και σταθεροποίησις συχνότητας και τάσεως σε ἔνα τόσο μικρό φορτίο τῶν Κυκλάδων το ὀποῖο ἔχει συγκεκριμένα ὠς ἐξῆς:

Νῆσος - Ἰσχύς ΔΕΗ (MW) - Αἰχμή (MW) - Ἐνέργεια (MWh)
Πάρος - 73,72 - 70 - 28.851,77
Σύρος - 39,7 - 20,6 - 10.124,69
Μύκονος - 49,84 - 42 - 20.819,83
Σύνολον - 163,26 - 132,6 - 59.796,29

Με ἠλεκτροπαραγωγή ἰσχύ 163 MW και ἐτήσια κατανάλωση περί τα 60, ἐκατ. κιλοβατώρες, πῶς θα ἀντέξει το σύστημα 100 ἤ 200 MW αἰολικῶν!!!


Ἀδύνατον!!!


Ἀλλά το χειρότερο εἶναι ὄτι το ἔργο αὐτό ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως εἶναι σκέτη καταστροφή.


Ἀπ' ὄτι ἔμαθα θα στοιχίσει περίπου 400 ἐκατ. εὐρώ ὄταν ὀλοκληρωθοῦν και οι τρεῖς φάσεις του. Πόση ὄμως οἰκονομία θα ἐπιφέρῃ;

Ἐάν θεωρηθεί ὅτι οι Κυκλάδες στο ἐξῆς θα ἔχουν ἠλεκτροπαραγωγή με ντήζελ και ὄχι μαζούτ, τότε το κόστος τῆς παραγόμενης κιλοβατώρας θα εἶναι περί τα 190 €/MWh ἐάν ἐξαιρεθοῦν οι φόροι.


Το κόστος παραγωγής στο ἠπειρωτικό σύστημα εἶναι της τάξεως τῶν 60 €/MWh (ὀριακή τιμή συστήματος), ἐπομένως το οἰκονομικό ὄφελος θα εἶναι τῆς τάξεως των 190-60 = 130 €/ MWh.


Με ζήτηση περί τα 60 χιλιάδες MWh ἐτησίως, το ἐτήσιο ὄφελος θα ἀνέλθῃ εἰς τα 60.000 χ 130 = 7,8 ἐκατ. εὐρώ.


Δηλαδή το ἔργο θα ἔχει ἀπόσβεση σε 400/7,8 = 51 χρόνια, χωρίς σε αὐτό να ὑπολογίζεται ὁ τόκος τοῦ χρήματος.


Αἰδώς Ἀργεῖοι, Αἰδώς!!!

Η μεγάλη ὄμως εἰρωνία εἶναι ὄταν οἱ Κυκλαδίτες ἀντιστέκονταν εἰς τα ὑπέργεια καλώδια μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, ἡ ΔΕΗ (ἈΔΜΗΕ) ἀναγκάστηκε να προτείνει την λύσιν τῆς ὑπογειοποιήσεως.


Τώρα ἀντί για τα καλώδια, οι Κυκλάδες θα πρέπει τώρα να ἀντιμετωπίσουν τις φαραωνικές ἀνεμογεννήτριες.


Χάθηκε ἐντελῶς τό μέτρο!!!!

Φίλτατοι ἡ οἰκονομική ζημία καί οἰκολογική καταστροφή τοῦ ναυαγίου ( στον Σαρωνικό ) , εἶναι σαφῶς μικροτέρα τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς καί τῶν οἰκολογικῶν ἐπιπτώσεων τῶν διασυνδέσεων τῶν Κυκλάδων, Κρήτης και λοιπῶν ἄλλων νήσων τοῦ Αἰγαίου, τὶς ὀποῖες προωθεῖ ὁ ἐν λόγῳ Ὑπουργός προς ὑποκατάστασιν τοῦ πετρελαίου εἰς τὸ Μή Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) με αἰολικά ἤ ἐνέργεια ἀπό λιγνίτη !!!

Ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως καί μόνο δια τις διασυνδέσεις τῶν Κυκλάδων, το ὕψος τῶν ἀπαιτούμενων ἐπενδύσεων θα ἀνέλθῃ τελικῶς στα 400 ἐκατ. εὐρώ καί η περίοδος ἀποπληρωμῆς σε 51 ἔτη !!!!

(βλέπε https://www.facebook.com/sagini3/posts/10212455395325958... )


Ἀπό οἰκολογικῆς ἀπόψεως οἱ διασυνδέσεις αὐτές γίνονται με καλώδια ὑψηλής τάσεως τα ὀποία διέρχονται ὑπογειοποιημένα κάτω ἀπό πόλεις καί χωριά τῶν νήσων, προκαλώντας ἰσχυρές ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες εἰς τις ἀμέσως ὑπερκείμενες περιοχές, με ὄλες τις γνώστες συνέπειες για την ὑγεία τῶν κατοίκων ἀλλά και τας χρήσεις γῆς.


Π.χ. εἰς την Ἄνδρο τα καλώδια περνάνε μέσα ἀπό το Γαύριο καί το Μπατσί !!!! (βλέπε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τοῦ ἔργου http://ophioussa.blogspot.gr).


Ἀς ἀναμένουμε λοιπόν τό πόρισμα δια τα αἴτια αὐτοῦ τοῦ ἄκρως περιέργου ναυτικοῦ δυστυχήματος ὄπου ἔνα πλοῖο ἀγκυροβολημένο σε πολύ καλές συνῆκες περιβάλλοντος, τελικῶς βυθίζεται ἀπό εἰσροή ὑδάτων εἰς το μηχανοστάσιο την ὀποία προκάλεσε τί:


ἀστοχία μπαλλώματος, ἀστοχία στεγανοῦ φράγματος, ἀστοχία δικτύου ἀντλήσεως νεροῦ κοίτους (bilge), ἀστοχία νεροῦ ἕρματος, ἀστοχεία νεροῦ ψύξεως τῶν μηχανῶν, ἀνθρώπινο λάθος, .....


Ἀς μή μεγαλοποιοῦμε τα πράγματα καί ἀς μην ὀνειρευόμεθα,
Ὑπουργέ μου φαραωνικά ἔργα διασυνδέσεων ἀκόμα καί τῶν βραχονησίδων, Το μαζούτ θα κυκλοφορῇ δια πολλά χρόνια ἀκόμη στο Αἰγαῖο.


Διότι με τας ἐμμονάς σου καί τις λαϊκίστικες ἐξάρσεις, κορῶνες καί ἀνοησίες, προκαλεῖς τὴν μεγαλύτερη ρύπανση ὄλων :


τὴν ρύπανση τοῦ καθαροῦ λόγου καί τῆς λογικῆς καί την διαιώνισιν τοῦ καθεστῶτος τοῦ παλαιοκοματισμοῦ ἤτις διεύφθειρε τούς πάντας καὶ τα πάντα εἰς την ταλαίνη χώρα ἠμῶν!!!πηγή: SAGINI3: Το ναυάγιο , η ρύπανση , τα αιολικά στα νησιά μας,οι διασυνδέσεις , η οικονομική ζημιά για όλους μας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: